Sunday, 7 February 2016

PARA SYUHADA PERANG UHUD

Perang Uhud berlaku pada hari sabtu 7 Syawal atau 11 Syawal tahun ke-3 Hijrah(26 Mac 625M) antara tentera islam dengan tentera kafir quraisy. Perang Uhud adalah peperangan orang quraisy membalas dendam atas kekalahan mereka ketika Perang Badar. Dinamakan Perang Uhud kerana ia berlaku di sebuah tempat yang dikelilingi Bukit Uhud . 

Pertempuran ini disertai 1,000 orang tenrera islam yang dipimpin oleh Rasullulah saw menuju ke Uhud tetapi hanya 700 orang sahaja yang berjaya sampai ke Medan Uhud. Hal ini kerana dipertengahan jalan seramai 300 orang telah berpatah balik ke Madinah setelah dihasut oleh Abdullah bin Ubai iaitu ketua munafiq. Tentera Quraisy seramai 3,000 dipimpin oleh Abu Sufyan ibni Harb. 

Bilangan tentera islam yang terbunuh dalam peperangan ini kira-kira 70 orang, manakala tentera Quraisy yang terbunuh 23 orang. Berikut ini adalah para-para syuhada yang gugur syahid di medan Perang Uhud : 

 • Hamzah bin Abdul Muthalib bin Hasyim 
 • Abdullah bin Jahsyi 
 • Musa'ab bin Umair
 • Shammas bin Uthman 
 • Amru bin Muadz bin An-Numan
 • Al-Harits bin Anas bin Rafi
 • Imarah bin Ziad
 • Salamah bin Tsabit bin Wahsyi 
 • Amru bin Tsabit bin Wahsyi 
 • Tsabit bin Wahsyi 
 • Rifa'ah bin Wahsyi 
 • Husail bin Jabir (Bapa kandung Huzaifah al-Yaman
 • Saifi bin Qaizhi 
 • Habbab bin Qaizhi 
 • 'Abbad bin Sahli
 • Al-Harits bin Anas bin Muadz
 • Iyas bin Aus
 • Ubaid bin At-Taihan 
 • Habib bin Yazid bin Taimi 
 • Yazid bin Hathib bin Ymaiyah bin Rafi 
 • Abu Sufian bin Al-Harits bin Qais bin Zaid 
 • Hanzalah bin Abu 'Amir (Syahid yang dimandikan Malaikat) 
 • Unais bin Qatadah 
 • Abu Habbah bin Umar bin Tsabit
 • Abdullah bin Jabir bin An-Nu'man (Ketua Batalion Memanah)
 • Abu Saad Khaitsamah bin Khaitsamah 
 • Abdullah bin Salamah 
 • Subai' bin Hathib bin Al-Harits
 • 'Amru bin Qais 
 • Tsabit bin 'Amru bin Qais 
 • Tsabit bin 'Amru bin Zaid  
 • 'Amir bin Mukhallid
 • Abu Hurairah bin Al-Harits bin Alqamah bin 'Amru 
 • 'Amru bin Muthraf 'Alqamah bin 'Amru 
 • 'Aus bin Tsabit bin Al-Mudzir (adik beradik Hussan bin Tsabit)
 • Anas bin An-Nadhri (Bapa saudara Anas bin Malik, khadam Rasullulah)
 • Qais bin Mukhallid
 • Kaisan (hamba kepada Bani An-Najjar) 
 • Salim bin Al-Harits
 • Nu'man bin 'Al-Harits
 • Kharijah bin Zaid bin Abu Zuhair 
 • Saad bin Ar-Rabi' bin 'Amru bin Abu Zuhair 
 • Aus bin Al-Arqam
 • Malik bin Sinan dari bani Khadrah (bapa kandung Abu Said Al-Khudri
 • Sa'id bin Suwaid 
 • 'Utbah bin Rabi' 
 • Tsa'labah bin Sa'ad bin Malik 
 • Saqaf bin Farwah bin Al-Budai 
 • 'Abdullah bin 'Amru bin Wahab 
 • Dhmrah (halif bagi bani Tharif) 
 • Naufal bin 'Abdullah 
 • 'Abbas bin 'Ubadah 
 • Nu'man bin Malik bin Tsa'labah 
 • Al-Mujdar bin Zaid 
 • 'Ubadah bin Al-Hashas 
 • Rifa'ah bin 'Amru 
 • 'Abdullah bin 'Amru (dari Bani Haram)
 • 'Amru bin Al-Jamuh 
 • Abu Aiman , Maula 'Amru bin Hadidah 
 • Abu Aiman, Maula 'Amru bin Al-Jamuh 
 • Salim bin 'Amru bin Hadidah 
 • Antarah (maula Salim) 
 • Sahal bin Qais bin Abu Ka'ab 
 • Dzakwan bin 'Abdu Qais 
 • 'Ubaid bin Al-Mu'alla
 • Malik bin Tumailah
 • Harits bin 'Udai bin Khursyah
 • Malik bin Iyas 
 • Iyas bin Udai 
 • 'Amru bin Iyas


AL FATIHAH

No comments: